Equivado.com

Disclaimer

© 2014 Equivado / Anivado – All rights reserved | Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Equivado /Anivado of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar of is getracht rechthebbende te achterhalen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Equivado / Anivado. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Equivado. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Vermenigvuldiging van content mag niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Bij overname van nieuwsfeiten van deze website dient conform gewoonte bronvermelding te worden gedaan. Het staat vrij om evenementen die Equivado / Anivado organiseert aan te kondigen op andere websites, publicaties en media betreffende de diervoeding, dierhouderij en paardenhouderij en paardengezondheid.

De op deze website getoonde informatie wordt door Equivado met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Equivado /Anivado behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Equivado / Anivado kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Equivado /Anivado, welke geen eigendom zijn van Equivado / Anivado, maar zijn alleen ter informatie van de website bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Equivado /Anivado. Hoewel Equivado /Anivado uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Equivado/Anivado worden onderhouden wordt afgewezen. Equivado sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of het niet bereikbaar zijn hiervan.

Paardenvoeding, Gezondheid,

Welzijn & Prestatie

EquiVaDo @linkedin

Klik hier voor het LinkedIn profiel van
Dr. David van Doorn.

Postadres

Postadres

ANIVADO / EQUIVADO
Marnixlaan 80
3552 HG • Utrecht

Telefoon

Telefoon

+31 (0) 30 7370763
(tussen 13.00 – 17.00)